Něco o pravidlech házené

 

 

 

 

P R A V I D L A

národní házené 

platná od   15. 7. 2010

 

 I.

 

ROZHODČÍ A JEHO POMOCNÉ ORGÁNY

 

 

Povinnosti a práva rozhodčího

            Rozhodčí je osoba určená k řízení utkání. Jeho delegaci určuje příslušná řídící komise, popř. propozice dané soutěže.

 

                        Článek 1

a) Rozhodčí je povinen se k utkání dostavit včas, nejpozději 30 min. před stanoveným začátkem a pořadateli se prokázat registračním průkazem SNH, ve výjimečných případech jiným platným osobním průkazem s fotografií, vydaným orgánem státní správy. Při řízení utkání dbá na dodržování pravidel, rozhoduje o všech sporných otázkách na hřišti během hry, a to neodvolatelně a s konečnou platností. Musí rozhodovat vždy v duchu pravidel, avšak s citem pro hru. Okamžitě přeruší hru při zranění hráče nebo při nastřelení hráče míčem do obličeje.
V žádném případě nesmí připustit nečistou hru. K označení přestupků a nařízených hodů používá pravidly předepsané gestikulace.

1. Rozhodčí písknutím oznamuje:    

·         jedním – zahájení utkání (hry), přerušení hry, pokračování  ve hře (kromě hodů, které se provádějí bez písknutí),

·         dvěma – uznání branky,

·         třemi –   ukončení poločasu nebo ukončení utkání.

2. Utkání řídí v úboru rozhodčího řádně upraven a je povinen mít potřebné pomůcky

·         úbor rozhodčího: dres s odznakem rozhodčího (výrazně odlišné barvy od barvy dresů obou družstev), černé krátké kalhoty nebo trenýrky, černé štulpny nebo bílé sportovní ponožky, sportovní obuv,

·         pomůcky rozhodčího: píšťalka, hodinky (stopky), žlutá a červená karta, tužka, zápisník, mince k losování.

 

b) Rozhodčí s konečnou platností rozhoduje o způsobilosti míčů a hřiště ke hře. Před utkáním zkontroluje úpravu hřiště (hrací plochu, branky, čáry, střídačky) a zjistí, zda vyhovují nejméně dva míče určené ke hře. Před utkáním pohovoří s hlavním pořadatelem a upřesní nutná opatření ke zdárnému průběhu utkání.

 

 

c) Před zahájením utkání převezme rozhodčí zápis o utkání, zkontroluje správnost
a platnost předložených průkazů SNH a porovná je se jmény uvedenými v zápise o utkání. Zápis o utkání musí být vyplněn čitelně podle předtisku hůlkově, ne obyčejnou tužkou. Zjistí-li rozhodčí nedostatky nebo nesprávnosti, vrátí zápis vedoucímu družstva  k doplnění, popřípadě nepřipustí hráče ke hře. Nikdy nedoplňuje nebo neopravuje v zápise to, co vyplnil a podepsal vedoucí družstva. Rozhodčí je povinen každou opravu v zápisu o utkání následně parafovat. Po celou dobu utkání je zápis o utkání a průkazy SNH v držení rozhodčího.

 

d) Dostaví-li se k utkání celé družstvo bez registračních průkazů SNH, rozhodčí to zaznamená do zápisu o utkání. V záznamu uvede okolnosti, které zavinily nepředložení průkazů.

1.      Vyžádá si od vedoucího družstva písemné prohlášení, že všichni hráči jsou členy SNH a za příslušný oddíl mohou startovat, že žádný z nich nemá zastavenou činnost a není v disciplinárním řízení. Toto prohlášení potvrdí svým podpisem vedoucí družstva, které průkazy nepředložilo.

2.      Svoji totožnost musí hráči prokázat osobním průkazem s fotografií vydaným orgánem státní správy. U žactva (u osob mladších 15 let)  průkazem zdravotní pojišťovny. Hráč, který průkaz nepředloží, nebude  k utkání připuštěn.

 

e) Rozhodčí je povinen na vyžádání kapitána [Prav. čl. 10 b) 3] provést konfrontaci hráče nebo hráčů soupeře. Při konfrontaci prokazují hráči svoji totožnost osobním průkazem s fotografií vydaným orgánem státní správy. Osoby mladší 15 let průkazem zdravotní pojišťovny. Neprokáže-li se konfrontovaný hráč předepsaným osobním průkazem či průkazem zdravotní pojišťovny, utkání bude dohráno a o výsledku na základě zprávy rozhodčího rozhodne příslušný řídící orgán.

 

f) Při společném nástupu družstev k utkání podle čl. 9 a) překontroluje rozhodčí jednotnost a správnost oblečení a označení hráče. Před začátkem utkání losuje rozhodčí na hřišti  s kapitány obou družstev o stranu hřiště nebo o výhoz ze středu hřiště.

 

g) Nezahájí-li nebo přeruší-li rozhodčí utkání z povětrnostních důvodů nebo pro nezpůsobilý terén, své rozhodnutí oznámí kapitánům družstev a uvede do zápisu o utkání. Ve hře se pokračuje ihned, jakmile překážka pomine, nebo je odstraněna.

Odmítne-li některé družstvo v utkání pokračovat, určí rozhodčí kapitánovi družstva lhůtu dvou minut  k nastoupení. Nenastoupí-li družstvo ani v této době, rozhodčí utkání ukončí. Své rozhodnutí oznámí kapitánům družstev a uvede do zápisu o utkání.

 

h) 

1.  Jedině rozhodčí je oprávněn s konečnou platností měřit čas (hrací doby, čekací doby,

      všech přerušení hry apod.). Pro měření času používá stopky, výjimečně hodinky.

            2.  Poločas nebo celé utkání je povinen ukončit přesně, ať je míč ve hře nebo není. Doba

                 hry se prodlužuje jen při nařízeném trestném nebo pokutovém hodu, a to pouze k jeho   

                 řádnému provedení včetně uplatnění pravidla v čl. 31d). Jestliže je při nařízeném

                 trestném hodu porušen čl. 31 d) 2, nařídí rozhodčí pokutový hod a i tento musí

                 být proveden.

            3.  Promeškaný čas (vyjednávání, zranění, obnovování čar, zjevné zdržování hry při

      střídání, apod.) je rozhodčí oprávněn nastavit, ale jen v tom poločase, ve kterém k

      časové ztrátě došlo. Každé rozhodnutí o nastavení času oznámí kapitánům družstev.

4.   Rozhodčí je povinen nahradit čas promeškaný v souvislosti s oddechovým časem  

      v tom poločase, ve kterém k časové ztrátě došlo.

5.      Rozhodčí nesmí v průběhu hrací doby čas zastavit

 

i)  

1.   Bez povolení rozhodčího nesmí během hry nikdo kromě hráčů vstoupit na hřiště.

      Dostane-li se na hřiště cizí těleso, musí rozhodčí ihned hru přerušit  a po odstranění

      závady hra pokračuje volným hodem [Prav. čl. 30 b) 17].

2.              Rozhodčí předčasně ukončí utkání v těchto případech:

·         na úřední zákrok orgánů státní správy nebo samosprávy (policie apod.). Takový zákrok nechá rozhodčí potvrdit v zápise o utkání,

·         pro úmrtí hráče, funkcionáře nebo diváka v areálu sportoviště,

·         klesne-li počet hráčů jednoho mužstva pod pět.

            3.              Rozhodčí má právo předčasně ukončit utkání v těchto případech:

·         při závažném zasahování diváků do hry,

·         v případě fyzického napadení rozhodčího ze strany hráče, trenéra, asistenta trenéra či dalšího člena realizačního týmu,

·         při zranění hráče, funkcionáře nebo činovníka utkání způsobeném předmětem hozeným z hlediště na hřiště, do prostoru střídaček nebo způsobeném divákem vniknuvším do těchto prostor nebo šaten hráčů a rozhodčího.

      4.  Své rozhodnutí oznámí kapitánům družstev a podrobně uvede v zápise o utkání.

 

j) Rozhodčí je povinen přísně posuzovat a trestat nesportovní chování hráčů [Prav. čl. 9 e)].

 

k) Během utkání si rozhodčí zaznamenává údaje o průběhu utkání (např. minuty a branky, střelce branek, napomenutí a vyloučení hráčů, stav hřiště apod.).

 

 

l)   Po skončení utkání uvede rozhodčí v příslušných rubrikách zápisu o utkání:

1.      vítězné družstvo (které dosáhlo více branek než soupeř), výsledek v poločase a na konci utkání (při stejném počtu dosažených branek je výsledek nerozhodný),

2.      všechny hráče, trenéry a funkcionáře, kteří byli potrestáni,

3.      počet branek, které jednotliví hráči vstřelili,

4.      chování a vystupování hráčů, vedoucích a diváků,

5.      počet diváků,

6.      závažné organizační nedostatky ze strany pořadatele,

7.      zranění hráčů (kdy a kdo zraněn, příčina zranění, která část těla byla zraněna a jak a zda zraněný hráč utkání dohrál – D nebo nedohrál - N),

8.      stručný průběh utkání, případně  další potřebné údaje,

9.      řádně vyplněný zápis o utkání odešle nejpozději první pracovní den po utkání příslušnému řídicímu orgánu, pokud není v propozicích soutěže uvedeno jinak.

Body 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 je rozhodčí povinen vyplnit před podepsáním zápisu kapitány družstev a vedoucími jednotlivých družstev. Po jejich podpisu jim předá průkazy SNH, příp. kopie z propisovacích zápisů o utkání.

Nikdo kromě rozhodčího není oprávněn během utkání nebo po utkání do zápisu cokoliv vpisovat nebo zaznamenávat. V poločase nebo na konci utkání může kapitán, popř. vedoucí družstva za přítomnosti rozhodčího provést opravy v sestavě družstva [Prav. čl. 9 g)–h)].

 

m)  Není-li ani po čekací době (Prav. čl. 14) na hřišti (rozumí se v areálu sportoviště) přítomno jedno družstvo, druhé družstvo musí k utkání nastoupit ve sportovním oblečení podle zápisu o utkání.

1.      Rozhodčí utkání zahájí a zároveň ukončí pro nepřítomnost soupeře.

2.      Rozhodčí je povinen zajistit, aby utkání bylo odehráno v každém případě, kdy se dostaví do areálu druhé z družstev ještě v čekací  době.

3.      Po dohodě obou družstev může být utkání sehráno i po dostavení se jednoho z družstev po čekací době.

Okolnosti zdržení, popřípadě nesehrání utkání uvede rozhodčí podrobně do zápisu
o utkání.

 

n)   Nedostaví-li se delegovaný rozhodčí ani po čekací době (Prav. čl. 14):

1.      Ujme se řízení utkání jiný přítomný rozhodčí s platnou kvalifikací. Je-li na hřišti přítomno více těchto rozhodčích s platnou kvalifikací, má přednost vždy rozhodčí
s vyšší kvalifikací, při stejné kvalifikaci se sami dohodnou nebo losují, kdo z nich bude utkání řídit.

2.      V případě, že není na hřišti přítomen žádný kvalifikovaný rozhodčí, ujme se řízení utkání jeden z vedoucích nebo trenérů. Na tom, který z nich bude utkání řídit, se oba soupeři dohodnou.  Nedohodnou-li se, losují.

3.      Každý náhradní rozhodčí je povinen uvést do zápisu o utkání, že se delegovaný rozhodčí nedostavil

4.      Jestliže se delegovaný rozhodčí dostaví:

do zahájení 2. poločasu, převezme řízení utkání od náhradního rozhodčího stanoveného [Prav.  Čl. 1.n)1] od zahájení 2. poločasu,

kdykoliv v průběhu hry, převezme řízení utkání od náhradního rozhodčího stanoveného [Prav. Čl. 1.n)2] při nejbližším přerušení hry.

Vždy zároveň převezme všechny informace o průběhu utkání (odehraný čas, brankový poměr, střelce branek, napomínání a vyloučení hráčů apod.).

5.  Družstva jsou povinna v každém případě k utkání pod náhradním rozhodčím nastoupit a umožnit   jeho sehrání.

Odmítne-li některé družstvo k utkání nastoupit, určí rozhodčí kapitánovi družstva lhůtu dvou minut k nastoupení. Nenastoupí-li družstvo ani v této době, rozhodčí tuto skutečnost uvede do zápisu  o utkání.

 

o) Je-li nucen rozhodčí opustit hřiště z důvodu zranění či jiné nezpůsobilosti, hra se přeruší a dále se postupuje podle čl. 1 n) 1., případně 1 n) 2.

 

p) Další práva a povinnosti rozhodčího může upravovat smlouva rozhodčího.

 

 

Článek 2

Napomínání, vylučování, nepřipuštění hráče ke hře

            Pod pojmem hráč se všech ustanoveních Pravidel národní házené rozumí též trenér, asistent trenéra, ved. družstva.

 

a) Jestliže hráč opakovaně nebo hrubě porušuje ustanovení pravidel, bude napomenut nebo ze hry vyloučen, případně nebude ke hře připuštěn. Při vyloučení hraje družstvo se sníženým počtem hráčů.

Rozhodčí není povinen ani oprávněn přerušovat hru jen proto, aby umožnil vyloučenému hráči nástup do hry.

Při napomínání používá rozhodčí žlutou kartu (dále jen „ŽK“), při vylučování
a  udělování osobního  trestu červenou kartu (dále jen „ČK“). Pokud karty nemá, platí ústní projev.

Při napomínání, vylučování hráče platí zásada, že každý další postih je vyšší než předcházející i v případě, že za přestupek náleží postih nižší (ŽK–ČK5–ČK10–ČKOT).

Napomenutím nebo vyloučením hráče nepomíjí důvod k nařízení příslušného hodu, ani
k provedení nebo zajištění jiných opatření.

 

b) Navrhne-li rozhodčí některého hráče k potrestání (při udělení osobního trestu, nebo nepřipuštění ke hře) je povinen oznámit tuto skutečnost kapitánovi družstva s uvedením důvodu. Průkaz SNH se neodebírá. Do zápisu uvede rozhodčí přesný popis přestupku, kterého se hráč dopustil.

 

c)  Dopustí-li se hráč mimo hrací plochu (střídačky, šatny) takových přestupků, za které by byl na hrací ploše potrestán vyloučením, postupuje se dle ustanovení čl. 3. a 4.

 

 

 

 

                        Článek 3

Napomínání a vylučování hráčů

            Hráč bude vyloučen:

a)      na 5 minut bez napomínání za porušení pravidla o střídání hráčů Prav. čl. 8),

b)      na 5 minut bez napomínání, vběhne-li útočník do vlastní obranné třetiny při provádění trestného hodu nařízeného za postavení záložníka mimo hru [Prav. čl. 19 b)],

c)      na 5 minut za menší přestupky, zpravidla technického rázu (nedodržení 4 m vzdálenosti, úmyslné házení míče soupeři na nohy, porušování dovoleného rozsahu pohybu a podobně), opakují-li se po napomínání,

d)     na 5 minut bez napomenutí, nepoloží-li, odhodí-li (zakopne) míč po přerušení hry rozhodčím,

e)      na 5 minut bez napomenutí, drží-li hráč soupeře po přerušení hry nebo před jejím zahájením,

 

f)       na 5 minut za opakované přestupky uvedené v pravidle [Čl. 31 e) 1–5, 8], po jednom napomínání,

g)      na 5 minut bez napomenutí za použití přípravku na mazání prstů (lepení) na hřišti,

h)      na 5 minut bez napomínání za nesportovní chování vůči rozhodčímu, spoluhráči, soupeři, vedení družstev, divákům a slovní kritiku bez vulgárnosti,

i)        na 10 minut za opakované přestupky, pro které byl již hráč vyloučen na 5 minut.

 

Vyloučený hráč se musí po dobu vyloučení zdržovat na vlastní střídačce a nesmí se hry nijak zúčastnit. Z vlastní střídačky po uplynutí doby vyloučení na pokyn rozhodčího při přerušené hře do hry nastupuje. Je-li v průběhu vyloučení hráče(ů) čerpán oddechový čas, tento se do doby vyloučení nezapočítává.

 

 

                        Článek 4

Osobní trest  (OT)

            Osobní trest se hráči uděluje:

a)      za opakované přestupky, za něž byl již jednou hráč vyloučen na 10 minut [Prav. čl. 3 g)–h)],

b)      ihned za hrubou a nebezpečnou hru s úmyslem zranit soupeře (likvidační zákrok)

c)       ihned za hrubou vulgární urážku rozhodčího, hráče, funkcionáře, pořadatele a diváka,

d)     ihned za fyzické napadení rozhodčího, kteréhokoliv hráče, funkcionáře, pořadatele a diváka.

 

Při udělení osobního trestu nastupuje do hry po 10 minutách (čas čerpaný v souvislosti s oddechovým časem se do trestu nezapočítává) na pokyn rozhodčího při přerušené hře další hráč uvedený v zápise.

Hráč vyloučený do konce utkání opustí střídačku a musí odejít do šatny (s výjimkou hráče mladšího 15 let a vedoucího žákovského družstva, kteří se musí zdržovat v prostoru určeném pro diváky).

                    Článek 5

Nepřipuštění hráče ke hře

 

Při nepřipuštění hráče ke hře lze jeho místo na hřišti obsadit jiným hráčem uvedeným v zápise.

Hráč nebude připuštěn ke hře:

a)      nevyhovuje-li jeho úbor (jednotnost oblečení a upravenost), označení či obutí pravidlům   a to do té doby, než bude závada odstraněna,

b)      hráč s krvácejícím zraněním a to do té doby, než bude ošetřen.

 

Hráč nepřipuštěný ke hře může do hry nastoupit po odstranění závady na pokyn rozhodčího při přerušené hře.

 

II.

 

HŘIŠTĚ A INVENTÁŘ

 

 

 

                        Článek 6

1. Hřiště a vybavení

 

            a) Hřiště (obr. č. 1) má tvar obdélníku o rozměrech 45x30 metrů (povolená tolerance
–5 %). Povrch hřiště je buď z materiálů umělých nebo, z materiálů přírodních. Hřiště musí být vyznačeno dobře viditelnými a kontrastujícími  čarami s barvou jeho povrchu širokými 6–8 cm.

Rovnoběžně s půlicí čarou jsou ve vzdálenosti 4 m od ní vedeny na obou polovinách 8 m dlouhé pomocné čáry pro základní postavení útočníků.

Hřiště je rozděleno třetinovými čarami rovnoběžnými s půlicí čarou na obrannou, střední a útočnou třetinu o stejných velikostech. Obranná třetina jednoho družstva je současně útočnou třetinou soupeře.

Kontakt

Nhtymakov-muzi

Facebook: Tj Sokol Tymákov
Souřadnice GPS: Loc: 49°43'7.874"N, 13°30'53.25"E
Trenér a vedoucí:
Václav Majer
603178981

Nejbližší zápas našeho týmu :

 

27.8.2017

16,00

DIOSS Nýřany A

Sokol Tymákov

 

TOPlist